Affiliates

TEKAR Baku, Azerbaijan
TEKAR Bishkek, Kyrgyzstan
TEKAR Tashkent, Uzbekistan
TEKAR Ghana Limited, Accra, Ghana